Navštivte náš Dobročinný obcůdek v Táboře - Budějovická 18.

Podmínky ochrany osobních údajů

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poučení o zpracování osobních údajů pro Klienty E-shopu neziskové organizace Maminy s rakovinou www.pomahejstylove.cz (dále jen „Poučení“)

Spolek Maminy s rakovinou zpracovává osobní údaje vždy v souladu s platnými právními předpisy, tj. se zákonem č. 101/2000 Sb. (z. o ochraně osobních údajů) (dále jen „Zákon“) a s účinností ode dne 25. května 2018 také nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), které v některých ohledech úpravu Zákona nahradí (dále jen „Nařízení“).

Níže shrnujeme důležité informace o zpracování osobních údajů, které nám v souvislosti s Vaší účastí v systému podpory Dobrého anděla poskytnete.

POUČENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správce osobních údajů

MAMINY S RAKOVINOU, z.s. se sídlem Sedláčkova 338/26, Plzeň 301 00, IČO: 08062439 (také jen „MsR“), telefon: 734-241-576, e-mail: pomahejstylove@maminysrakovinou.cz, webová stránka: https://www.maminysrakovinou.cz , webová stránka pro e-shop: https://pomahejstylove.cz (dále také jen „E-shop“).

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Podle Nařízení bude spolek Maminy s rakovinou od 25. května 2018 povinen jmenovat tzv. pověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktní údaje pověřence budou zveřejněny zde nejpozději od 1. května 2018.

Rozsah zpracovávaných osobních údajů

Maminy s rakovinou  zpracovávají osobní údaje poskytnuté mu kupujícím v E-shopu (dále jen „Klientem“) prostřednictvím webové stránky pomahejstylove.cz  nebo na maminysrakovinou.cz, případně jinou cestou, např. telefonicky, písemně. Zpracovávané osobní údaje tak mohou zahrnovat zejména:

Osobní údaje běžné: jméno a příjmení, adresa bydliště, e-mailová adresa a telefonní číslo a, pokud je Klientem poskytnut, také akademický titul a dále v souvislosti s elektronickým přístupem k webové stránce E-shopu IP adresa, soubory cookies a device identifikátor zařízení Klienta (např. mobilního telefonu nebo počítače přistupujícího k E-shopu).

Osobní údaje citlivé, resp. zvláštní kategorie (čl. 9 Nařízení): žádné.

Účel zpracování osobních údajů a právní základ pro zpracování

Osobní údaje Klientů jsou zpracovávány za účelem zajištění jejich objednávky zboží z E-shopu včetně všech souvisejících činností – dodání a platby za zboží, případně reklamace atp.

V rámci tohoto účelu zpracování tak bude ke zpracování osobních údajů docházet zejména:

1) při uzavření a plnění smlouvy s Klientem tak, aby byla Klientovi doručena dodávka jeho objednaného zboží a k tomu příslušných účetních dokladů;

a dále

2) se souhlasem Klienta pro vnitřní komunikaci s Klientem (např. zasílání novinek, automaticky generovaných upozornění, poděkování a jiných zpráv;

3) v souvislosti s plněním právních povinností Dobrého anděla, jak jsou, případně budou stanoveny právními předpisy České republiky a/nebo EU, nebo

4) pokud to bude nezbytné k ochraně práv a právních nároků spolku Maminy s rakovinou (dle Zákona), nebo pro účely oprávněných zájmů nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou opět být zejména případy ochrany práv a právních nároků spolku Maminy s rakovinou.

V některých případech mohou být některé osobní údaje využity k veřejné prezentaci a marketingové činnosti spolku Maminy s rakovinou vůči stávajícím nebo potenciálním klientům, resp. veřejnosti. Takto však budou osobní údaje využity pouze, pokud k tomu Dobrému andělovi v konkrétním případě udělíte zvláštní předchozí souhlas.

Zdroje osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje jsou získávány od Klientů, a to zejména v souvislosti s objednáním zboží a uzavřením smlouvy v prostředí E-shopu a případně v rámci další komunikace s Klienty, ať už osobní, telefonické, písemné nebo jiné, a z jiných podkladů a dokumentů, které Klient Dobrému andělu poskytne.

Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů

Pokud je zpracování osobních údajů prováděno na základě souhlasu Klienta platí, že poskytnutí tohoto souhlasu je vždy dobrovolné a Klient má právo svůj souhlas kdykoli odvolat, a to zcela nebo i částečně. Souhlas lze odvolat prostřednictvím e-mailové zprávy zaslané na e-mail pomahejstylove@maminysrakovinou.cz nebo také písemným oznámením zaslaným na adresu sídla spolku Maminy s rakovinou.

Ode dne, kdy je odvolání souhlasu oznámeno spolku Maminy s rakovinou, může spolek zpracovávat osobní údaje pouze v rozsahu, jakému svědčí jiný právní důvod zpracování, tj. zejména při plnění svých právních povinností nebo pro účely ochrany práv a právních nároků, jak jsou popsány výše.

Subjekty zpracovávající osobní údaje

Osobní údaje zpracovává přímo spolek Maminy s rakovinou, a to v písemné a elektronické formě. Osobní údaje mohou takto zpracovávat také další subjekty v postavení tzv. zpracovatelů, se kterými Správce uzavře smlouvu o zpracování osobních údajů.

Zpřístupnění údajů jiným osobám

Osobní údaje dále mohou být zpřístupněny subjektům oprávněným dle zvláštních právních předpisů (např. orgánům činným v trestním řízení, apod.) a osobám v pozici zpracovatelů osobních údajů činných pro spolek Maminy s rakovinou, se kterými bude spolek při poskytování podpory spolupracovat. Aktuální seznam zpracovatelů spolupracujících se spolkem Maminy s rakovinou na žádost zašle na jeho e-mailovou adresu.

Se zvláštním předchozím souhlasem subjektu údajů mohou být osobní údaje zpřístupněny i dalším osobám, případně veřejnosti, v souvislosti s veřejnou prezentací a marketingovou činností Správce.

Období, pro které subjekt souhlasí se zpracováváním a doba uložení osobních údajů

Pokud je zpracování osobních údajů prováděno na základě souhlasu Klienta platí, že takto souhlas se zpracováním se uděluje do jeho odvolání (viz také výše).

Osobní údaje budou zpracovány a uloženy v databázi spolku Maminy s rakovinou. Poté, co bude objednávka zboží doručena nebo po případné reklamaci zboží, spolek uchovává osobní údaje Klienta po dobu 5 let, ledaže i po uplynutí této doby bude zpracovávat osobní údaje Klienta na základě jeho trvajícího souhlasu.

DALŠÍ INFORMACE O PRÁVECH V SOUVISLOSTI SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobám – subjektům údajů, jejichž osobní údaje spolek Maminy s rakovinou zpracovává, přiznává Zákon a Nařízení vedle práv již uvedených výše také zejména práva shrnutá níže. spolek Maminy s rakovinou se snaží vycházet subjektům údajů při naplňováním těchto jejich práv v co největší míře vstříc.

Právo na přístup k osobním údajům dle § 12 Zákona: Požádá-li subjekt údajů o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu spolek Maminy s rakovinou povinen tuto informaci (obsahující vždy sdělení dle § 12 odst. 2 Zákona) bez zbytečného odkladu předat.

Ochrana práv dle § 21 Zákona: Každý subjekt, který zjistí nebo se domnívá, že Správce provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může subjekt požádat Správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby Správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav (zejména blokováním, provedením opravy, doplněním nebo likvidací osobních údajů).

Dle Nařízení má subjekt údajů zejména tyto práva:

Právo na přístup k osobním údajům: Subjekt údajů má právo získat od Dobrého anděla potvrzení, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud tomu tak je, má právo získat přístup k těmto osobním údajům.

Právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování: Subjekt údajů má právo (v případech stanovených Nařízením) požádat spolek Maminy s rakovinou o opravu nebo doplnění nesprávných, resp. neúplných osobních údajů, požádat o výmaz osobních údajů, pokud odpadl nebo není dán důvod pro jejich zpracování, případně požádat o omezení zpracování osobních údajů v souvislosti s řešením okolností zpracování osobních údajů u Dobrého anděla.

Právo vznést námitku: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést u spolku Maminy s rakovinou námitku proti zpracování jeho osobních údajů zpracovávaných pro účely oprávněných zájmů spolku nebo jiných osob (dle Nařízení); oprávněnými zájmy dle Nařízení můžou být zejména případy ochrany práv a právních nároků spolku Maminy s rakovinou.

Právo na přenositelnost údajů: Subjekt údajů má (za podmínek stanovených v Nařízení) právo získat své osobní údaje od spolku Maminy s rakovinou a předat je jinému správci osobních údajů.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu: Subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, pokud se domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů bylo porušeno Nařízení. Tímto dozorovým úřadem bude pro subjekty údajů s bydlištěm v České republice Úřad pro ochranu osobních údajů.

Aktuální platné znění Poučení o ochraně osobních údajů je vždy zveřejněno na webových stránkách spolku www.maminysrakovinou.cz a e-shopu www.pomahejstylove.cz/informace-pro-vas/pouceni-o-zpracovani-osobnich-udaju

V Plzni, 10.11. 2021